جدید ترین تصاویر

تصاویر نشست گروه علوم اسلامی در خصوص آثار حقوقی اجرای طرح گاپ توسط ترکیه، 96/6/5_5
اولین جلسه شورای هماهنگی گروه علوم پایه در سال 96_8
سخنرانی
افتتاح کتابخانه جدید فرهنگستان علوم (96/4/22)_3

پخش فیلم