دبير فرهنگستان به انتخاب و حكم رئيس فرهنگستان منصوب مي شود.

اداره كليه امور اداري و مالي، تأمين كاركنان مورد نياز فرهنگستان و انجام ساير امور اجرایی و محوله از طرف مجمع عمومی، رئیس فرهنگستان و شورای علمی به عهده دبیر فرهنگستان است.

اکنون آقای دکتر حسین نمازی دبیر فرهنگستان است.

 

جدید ترین تصاویر

اولین جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی درسال 96_4
یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_7
سخنرانی گروه علوم دامپزشکی (96/06/19)_7
سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_6

پخش فیلم