در اجرای بند 5 مصوبات نود و یکمین جلسه مجمع عمومی مورخ 23/2/1389 و بند 21 مصوبات بیست و چهارمین جلسه هیأت امنای فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران مورخ 19/11/1389، به منظور فراهم ساختن امکان انجام وظایف قانونی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران بر پایه مطالعات علمی و قابل اتکا، مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان علوم تشکیل شد. این مرکز تابع مقررات، ضوابط و آیین نامه های مصوب فرهنگستان علوم می باشد. هدف مركز پشتیبانی برای تحقق اهداف، اجرای مأموریت ها و وظایف فرهنگستان از طریق انجام مطالعات مورد نياز فرهنگستان است.

مرکز مطالعات فرهنگستان از ابتدای سال 1394 رسماً فعالیت خود را آغاز کرده است. قبل از سال 1394 دفتر آینده نگری و گروه مطالعات آینده نگری علم و فناوری مرکز فعالیت داشته اند.

 

هدف مرکز

پشتیبانی برای تحقق اهداف و اجرای مأموریت ها و وظایف فرهنگستان از طریق انجام مطالعات مورد نیاز فرهنگستان.

 

وظایف مرکز

- انجام مطالعات در راستای گسترش مرزهاي دانش و ارتقاي سطح علمی كشور

- مطالعه مسائل و موضوعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر توسعه و پیشرفت علمی کشور

- مطالعه طرح های آینده پژوهی در ارتباط با وظایف فرهنگستان

- مطالعه و پیگیری تحولات علم و فناوری در جهان

- مطالعه و تدوين شاخص های ارزیابی وضعيت علم و فناوری در کشور

- بررسی و مطالعه مسائل و موضوعات میان رشته ای و بین گروهی

- مطالعه تطبيقي پیرامون تجربيات ساير كشورها در كسب و توسعه علم و فناوري

- ایجاد پایگاه هاي اطلاعاتي و شبکه هاي علمی مورد نياز فرهنگستان

 

رئیس مرکز

رئیس مرکز از میان اعضای فرهنگستان، با پیشنهاد رئیس فرهنگستان و تأیید شورای علمی، با حکم رئیس فرهنگستان برای مدت چهار سال منصوب می شود. انتخاب مجدد وی برای یک دوره دیگر بلامانع است. اکنون آقای دکتر حسن ظهور رئیس مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان است.

 

معاون مرکز

معاون مرکز به پیشنهاد رئیس مرکز و با حکم رئیس فرهنگستان منصوب می شود. اکنون آقای دکتر رضا مکنون معاون مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان است.

 

شورای علمی مرکز

شورای علمی مرکز متشکل از رئیس مرکز به عنوان رئیس شورا، معاون مرکز به عنوان دبیر شورا، رؤسای گروه های مطالعاتی مرکز، و حداکثر 6 عضو حقیقی به عنوان نماینده های فرهنگستان، به پیشنهاد رئیس فرهنگستان و تأیید شورای علمی فرهنگستان می باشد. در صورت شرکت رئیس فرهنگستان در جلسات شورا، ریاست جلسه با ایشان است.

اعضای شورای علمی مرکز

- دکتر حسن ظهور (رئیس مرکز و رئیس شورا)

- دکتر رضا مکنون (معاون مرکز و دبیر شورا)

- دکتر فرشاد مؤمنی (رئیس گروه مطالعات اقتصادی و اجتماعی مرکز)

- دکتر محمد رحیمیان (رئیس گروه مطالعات میان شته ای ها و علوم و فناوری های نوین مرکز)

- دکتر فتح الله مضطرزاده (رئیس گروه مطالعات آینده نگری علم و فناوری مرکز)

- دکتر عباس منوچهری (رئیس گروه مطالعات راهبردی علم و فناوری مرکز)

- دکتر محمد اخوان فرشچی (عضو حقیقی شورا)

- دکتر محمدحسن بیژن زاده (عضو حقیقی شورا)

- دکتر پروین پاسالار (عضو حقیقی شورا)

- دکتر علیرضا مصداقی نیا (عضو حقیقی شورا)

- دکتر محمد شاهدی (عضو حقیقی شورا)

 

وظایف شورای علمی مرکز

- پیشنهاد سیاست ها و برنامه های مرکز به فرهنگستان

- بررسی و تأیید طرح های پیشنهادی گروه های مطالعاتی مرکز و پیشنهاد آنها برای تصویب به شورای علمی فرهنگستان

- پیشنهاد گروه های مطالعاتی جدید

- تدوین و تأیید برنامه های فعالیت های مطالعات مرکز

- تصویب نهایی طرح های مطالعاتی انجام شده

 

جدید ترین تصاویر

خانم دکتر طاهره کاغذچی
خانم دکتر معصومه نصیری کناری
چهارصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای علمی_3
آقای دکتر ابراهیمی دینانی

پخش فیلم