جدید ترین تصاویر

سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_9
اولین جلسه شورای هماهنگی گروه علوم پایه در سال 96_8
دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_7
سخنرانی گروه علوم دامپزشکی (96/06/19)_2

پخش فیلم