جدید ترین تصاویر

یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_8
دکتر احسان روحی گل خطمی
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_7
دکتر حسین نمازی