جدید ترین تصاویر

دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_8
افتتاح کتابخانه جدید فرهنگستان علوم (96/4/22)_2
سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_8
اولین جلسه شورای هماهنگی گروه علوم پایه در سال 96_1

پخش فیلم