جدید ترین تصاویر

سخنرانی گروه علوم دامپزشکی (96/06/19)_1
دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_7
یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_5
تصاویر نشست گروه علوم اسلامی در خصوص آثار حقوقی اجرای طرح گاپ توسط ترکیه، 96/6/5_3

پخش فیلم