جلد چهارم، شماره دوم مجله علمی – پژوهشی «پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی» (ویژه پاییز 1398) به همت گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم منتشر شد.

Junior

 

این مجله با هدف: انتشار یافته های پژوهش های راهبردی کلان کشور در زمینه های علوم کشاورزی و منابع طبیعی؛ انتشار مقاله های تحلیلی رهیافتی درباره یکی از چالش های کلی علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور؛ انتشار مقاله های دعوتی از صاحبنظران درباره مسائل و مباحث مهم کشور یا موضوعی ویژه در زمینه های علوم کشاورزی و منابع طبیعی؛ و ایجاد محیط بحث و تبادل اطلاعات در مورد آخرین راهکارهای پیشنهادی برای مسائل کلان در زمینه های کشاورزی و منابع طبیعی منتشر می شود. در شماره اخیر مجله 10 مقاله از استادان و صاحبنظران و دو پیوست منتشر شده است که عنوان مقالات و پیوست ها و اسامی نویسندگان بدین شرح است:

- ارزیابی سودمندی های اقتصادی رتبه بندی محصول های کشاورزی بر پایه سلامت و کیفیت (دکتر سمانه عابدی استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر محمدعلی ملبوبی استاد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری)

- راهکارهای ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان کشاورزی ایران: یک بررسی دلفی (دکتر نعمت اله شیری دانش آموخته دکتری دانشگاه رازی، دکتر علی اصغر میرک زاده استادیار دانشگاه ایلام و دکتر کیومرث زرافشانی دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه)

- فشرده سازی پایدار سامانه های کشاورزی در ایران برای سازگاری با تغییر اقلیم: فرصت ها و چالش ها (دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی و همکار مدعو گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم، دکتر جعفر کامبوزیا دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی، دکتر سیده فاطمه آقامیر و دکتر حسین محمودی استادیاران دانشگاه شهیدبهشتی)

- لیپیدهای باز ساخته در صنعت غذا و تاثیرهای فراسودمندی آنها (دکتر نگین سیف زاده دانش آموخته دکتری و دکتر محمدعلی سحری استاد دانشگاه تربیت مدرس)

- ارزیابی وضعیت شرایط جوی برای گلخانه  هادر برخی از منطقه های ایران (دکتر نعمت اله اعتمادی دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، رضوان محمدی نژاد دانشجوی دکتری دانشگاه تهران و ابوذر شیخ علیان دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه واخنینگن هلند)

- بسته بندی محصول های کشاورزی، راهبردی برای کاهش ضایعات آنها (دکتر بهجت تاج الدین دانشیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی)

- پایش تغییرهای الگوی مکانی سیمای سرزمین براساس سنجه های بوم شناختی (محمد تیموری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دکتر جهانگیر فقهی و دکتر محمود زبیری استادان دانشگاه تهران و به ترتیب همکار مدعو و عضو وابسته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم)

- عامل های مؤثر بر گرایش کشاورزان به استفاده از سیستم های آبیاری زیر فشار (دکتر عبدالله موموندی دانش آموخته دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دکتر مریم امیدی نجف آبادی، دکتر سیدجمال فرج-الله حسینی و دکتر فرهاد لشگرآرا اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران)

- وضعیت کیفی مجله های علمی ایران در رشته مهندسی آب کشاورزی (آبیاری) (دکتر جواد بذرافشان، دکتر علی خلیلی، دکتر شاهرخ زند پارسا، دکتر علیرضا سپاسخواه، دکتر امین علیزاده و دکتر جواد فرهودی اعضای شاخه آبیاری گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم)

- ارزیابی اقتصادی کاربرد محصول زیست فناور در زنجیره تولید صنعت پرورش مرغ گوشتی (دکتر سمانه عابدی دانشیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی)

علاوه بر ده مقاله فوق، در بخش پیوست ها بیانیه  همایش  گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم با عنوان «سلامت و کیفیت محصول های کشاورزی و فراورده های غذایی» و بیانیه همایش «علل و راهکارهای مقابله با بحران کمی و کیفی منابع آب کشور» و چکیده طرح پژوهشی خاتمه یافته گروه علوم کشاورزی با عنوان «بررسی خطرات پنهانی که سلامت غذایی جامعه را تهدید می کند و پیشنهادهای عملی برای کاهش آن» به قلم آقای دکتر محمد شاهدی عضو وابسته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه صنعتی اصفهان و همچنین چکیده طرح پژوهشی خاتمه یافته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم با عنوان «بررسی و ارزیابی کیفی مجلات علمی کشاورزی و منابع طبیعی» (نوشته آقای دکتر عباس شریفی تهرانی عضو پیوسته و رئیس گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم، استاد دانشگاه تهران) آمده است.

مجله پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، به صاحب امتیازی فرهنگستان علوم، مدیرمسئولی دکتر محمد شاهدی و سردبیری دکتر مرتضی خوشخوی (عضو پیوسته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه شیراز) هر دو فصل یک بار منتشر می شود.

 

جهت مشاهده مقالات اینجا کلیک نمایید.


روابط عمومی فرهنگستان علوم

 

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی مهر با دکتر غلامرضا اعوانی
عدالت با رعایت حقوق متقابل مردم و حاکمیت ظهور می‌کند
IMAGE گفتگوی ایبنا با دکتر رضا داوری اردکانی
اصحاب ایدئولوژی فلسفه را آلوده به سیاست کردند
IMAGE گفتگوی ایبنا با دکتر غلامرضا اعوانی
فلسفه در غرب زنده است
IMAGE گفتگو با دکتر حسن تاج بخش
کتابخانه شکوفه‌زار دانشمندان است
IMAGE گفتگوی انجمن اندیشه و قلم با دکتر رسول جعفریان
مدافع اصل علم هستم

جدید ترین تصاویر

06
دکتر سعید سهراب پور
انرژی و محیط زیست
09