جدید ترین تصاویر

یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_9
سخنرانی « اقتصاد مقاومتی و چالش های پیش رو »
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_11
انرژی و محیط زیست