جدید ترین تصاویر

سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_2
اولین جلسه شورای هماهنگی گروه علوم پایه در سال 96_6
سخنرانی
سومین دوره تجلیل از پژوهشگران جوان برجسته علوم پایه کشور-منتخب فرهنگستان علوم، اردیبهشت96_4

پخش فیلم