English
صفحه اصلي خبرها خبر ها برگزاري سمينار بهينه سازي توليد و مصرف انرژي در كشاورزي

برگزاري سمينار بهينه سازي توليد و مصرف انرژي در كشاورزي

روز پنجشنبه مورخ 13/11/1390 همایشی با عنوان بهینه سازی تولید و مصرف انرژی در کشاورزی به همت گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم و با حضور دبیر و معاونان پژوهشی فرهنگستان، رئیس و اعضای پیوسته، وابسته و همکاران مدعو گروه علوم کشاورزی و بسیاری از استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی و صاحبنظران از سراسر کشور، در سالن شورای فرهنگستان علوم برگزار شد

در مراسم افتتاحیة همایش آقای دکتر عباس شریفی تهرانی رئیس گروه علوم کشاورزی در سخنانی ضمن خیر مقدم، به اهمیت برگزاری سمینار اشاره کرد. سپس آقای دکتر حسین نمازی معاون پژوهشی علوم انسانی و اسلامی به نیابت از رئیس فرهنگستان سخنانی ایراد کردند

در ادامه آقای دکتر حسن ظهور دبیر فرهنگستان علوم مقاله ای با عنوان «ذخیره سازی گرمای خورشید با استفاده از مخازن ترکیبی آب و پی. سی. ام» ارائه کرد و سپس آقای دکتر مرتضی الماسی دبیر علمی همایش ضمن ارائة گزارشی از روند شکل گیری و برنامه ریزی همایش مزبور، مقاله ای با عنوان «نگرشی بر تحقیقات مدیریت انرژی در کشاورزی» ارائه نمود

در این همایش مقالات ذیل ارائه شد

انرژیهای تجدیدپذیر و پتانسیل کاربردهای مختلف انرژی خورشیدی در کشور/ دکتر محمود یعقوبی استاد بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز و عضو پیوستة گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم

تولید پایدار اتانول زیستی و منابع آب و خاک در ایران/ دکتر علیرضا سپاسخواه استاد بخش آبیاری دانشگاه شیراز و عضو پیوستة گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم

انرژی و پایداری تولید در کشاورزی/ دکتر حسین باخدا عضو هیأت علمی گروه مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

کارایی انرژی در بوم‌نظامهای کشاورزی/ دکتر پرویز رضوانی‌مقدم، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

تولید سوخت بیودیزل از بیوماس/ دکتر برات قبادیان دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

وضعیت مصرف و بهره وری انرژی در آبیاری و تأمین آب کشاورزی/ دکتر امین علیزاده استاد آبیاری دانشگاه فردوسی مشهد و عضو  وابستة گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم

بررسی انرژی زایی گیاه فراموش شده خارزرد/ دکتر عبدالواحد خان‌احمدزاده استاد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کردستان

مدیریت مصرف انرژی در کشاورزی/ دکتر علیرضا کیهانی استاد دانشکده بیوسیستمها، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

اهمیت انرژی باد در سهم انرژیهای جایگزین/ دکتر کوروش عزت‌الهی استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرمان

تولید هیدروژن بيولوژيكي از مواد زائد لیگنوسلولزی/ دکتر نیما نصیریان استادیار گروه مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشتر

انرژی مصرفی و وضعیت موجود ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی کشور/ مهندس کامبیز عباسی پژوهشگر مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی- وزارت جهاد کشاورزی

بررسی امکان جایگزینی منابع انرژی متداول در بخش روستایی استان فارس/ مهندس یاسر صاحبی دانشجوی دکتری رشته مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

در پایان همایش نیز جلسة میزگرد نهایی برگزار شد و حاضران به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مطرح شده و جمعبندی پرداختند