جدید ترین تصاویر

افتتاح کتابخانه جدید فرهنگستان علوم (96/4/22)_4
یکصد و هجدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم (96/4/22)_7
اولین جلسه شورای هماهنگی گروه علوم پایه در سال 96_2
سخنرانی

پخش فیلم